Prihlásenie     Registrácia

O nás, 17. 12. 2017

Základné informácie o našom združení

V minulosti boli majitelia historických vozidiel na Slovensku organizovaní vo Zväze pre spoluprácu s armádou (ZVÄZARM), kde pri ústrednom výbore pracovala komisia historických vozidiel.  Po zmene spoločenského zriadenia v roku 1989 a zrušení Národného frontu, kam patril aj Zväzarm, bolo potrebné vytvoriť pre vlastníkov veteránov a kluby v ktorých boli združení, novú stavovskú organizáciu. Túto úlohu prevzal bratislavský Classic Car Cub, ktorý inicioval vznik  novej vrcholovej organizácie vo forme občianskeho združenia. 

ZDRUŽENIE ZBERATEĽOV HISTORICKÝCH VOZIDIEL 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY  (ZZHV SR) 

bolo založené na ustanovujúcej schôdzi dňa 7. marca 1990 a 7. júna 1990 bolo riadne zaregistrované na Ministerstve vnútra SR. Je vrcholnou organizáciou zberateľov historických vozidiel na Slovensku a od roku 1997 je národným orgánom Medzinárodnej federácie historických vozidiel F.I.V.A. (ANF Member Organisation) "Fédération Internationale des Véhicules Anciens" (F.I.V.A.)

Hlavným poslaním združenia je uchovávanie, reštaurovanie, užívanie a prezentácie historických vozidiel na verejnosti nielen doma, ale aj v zahraničí. V neposlednom rade združenie zabezpečuje aj schvaľovanie historicko-technického stavu a vydávanie preukazov historických vozidiel pre vozidlá, ktoré splnia predpísané kritériá.

Od vzniku združenia sa počet členov postupne zvyšoval. Prelomový a rekordný však bol rok 2016, kedy veľké množstvo klubov z AHV SR (Asociácia historických vozidiel Slovenskej republiky) prešlo do ZZHV SR, čím došlo k masívnemu nárastu členskej základne o približne 600 členov. Od 1.1.2017 pôsobilo v združení 62 klubov s 957 členmi, v priebehu nasledujúcich rokov sa počet neustále zvyšoval. V súčasnej dobe pôsobí v združení 69 klubov z celého Slovenska s 1178 registrovanými členmi. 

Združenie riadi prezident a šesťčlenná rada zberateľov, kontroluje ho trojčlenná dozorná rada. 

Prezidentom združenia je od roku 2017 Ing. Juraj Porázik, ktorý je zanieteným zberateľom historických vozidiel a má bohaté riadiace skúsenosti