Prihlásenie     Registrácia

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ZZHV SR, 17. 02. 2018


POZVÁNKA

Na základe Stanov ZZHV SR a rozhodnutia Rady zberateľov zvolávam Valné zhromaždenie ZZHV SR na sobotu 17.02.2018 o 11.00 hod. do kongresovej sály hotela HOLIDAY INN v Žiline,  Športová ul. č. 2.

 Právnické osoby /kluby/ určia max. dvoch delegátov, ktorí budú zastupovať hlasovacie práva platiacich členov klubu.  Fyzické osoby /individuálni členovia/ sa na valnom zhromaždení zúčastňujú osobne.

 Program:

1.     Otvorenie a privítanie delegátov a hostí.

2.     Vymenovanie skrutátorov a kontrola uznášaniaschopnosti.

3.     Schválenie programu.

4.     Voľba komisií / návrhová a mandátová /

5.     Správa prezidenta o činnosti ZZHV SR.

6.     Správy riaditeľov komisií.

7.     Správa o hospodárení.

8.     Správa dozornej rady.

9.     Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2018.

10.  Diskusia

11.  Návrh uznesení a schvaľovanie plánu činnosti, rozpočtu a prijatých uznesení.

12.  Prijatie nových členov spojené s hlasovaním.

13.  Záver valného zhromaždenia.

Predpokladaný časový priebeh VZ:  prezentácia delegátov 10.30 – 10.55. hod.,  prestávka na obed: 13.00 – 14.00 hod., ukončenie rokovania cca o 16.00 hod.

Ing. Juraj Porázik

Prezident ZZHV SR, v.r.