Prihlásenie     Registrácia

Zmena vlastníka historického vozidla

Ako postupovať

V prípade, že sa vlastník historického vozidla rozhodne, že ho predá, nemusí už nový vlastník absolvovať s vozidlom celú historicko-technickú kontrolu ako v minulosti. 
Tu uvádzame postup žiadateľa, potrebné doklady, cenu za úkon a tlačivo žiadosti pri zmene vlastníka HV.

Postup a doklady pri zmene vlastníka HV

 

1 Zmena vlastníka a prepis HV do iného okresu

 

- pôvodný vlastník HV:

- spolu s novým vlastníkom spíše kúpnu zmluvu a vyplní žiadosť o zmenu vlastníka HV

- DI PZ odovzdá tabuľku/y s evidenčným číslom (TEČ) a osvedčenie o evidencii (OEV), ak mu bolo vydané

- od DI PZ prevezme evidenčnú kartu vozidla s potvrdením o ukončení priradenia zvláštneho  evidenčného čísla (ZEČ)

- odovzdá  novému vlastníkovi pôvodný preukaz HV a evidenčnú kartu vozidla s potvrdením o ukončení priradenia ZEČ

 

- nový vlastník HV:

- predloží  ZZHV SR žiadosť o zmenu vlastníka HV

- predloží  ZZHV SR kópiu kúpnej zmluvy

- predloží  ZZHV SR žiadosť o historicko-technickú kontrolu vozidla

- odovzdá  ZZHV SR pôvodný preukaz HV a evidenčnú kartu vozidla s potvrdením o ukončení priradenia ZEČ

- uhradí stanovený poplatok podľa cenníka (50,00 €) predloží  ZZHV SR potvrdenie o úhrade (dôvod platby:  zmena vlastníka HV)

- po dohode s komisárom Htk ZZHV SR pristaví vozidlo na prehliadku  (na vlastné náklady)

- od komisára Htk ZZHV SR prevezme preukaz HV a potvrdenú žiadosť o historicko-technickú kontrolu vozidla

- na DI vo svojom okrese predloží žiadosť o evidenciu motorového vozidla (takú, aká sa predkladá pri novom vozidle), preukaz HV      a potvrdenú žiadosť o historicko-technickú kontrolu vozidla


2  Zmena vlastníka a prepis HV v rámci okresu

 

- pôvodný vlastník:

- spolu s novým vlastníkom spíše kúpnu zmluvu a vyplní žiadosť o zmenu vlastníka HV

- odovzdá  ZZHV SR pôvodný PHV

 

- nový vlastník HV:

- predloží  ZZHV SR žiadosť o zmenu vlastníka HV

- predloží  ZZHV SR kópiu kúpnej zmluvy

- uhradí stanovený poplatok podľa cenníka (50,00 €) predloží  ZZHV SR potvrdenie o úhrade (dôvod platby:  zmena vlastníka HV)

- po dohode s komisárom HTK ZZHV SR pristaví vozidlo na prehliadku  (na vlastné náklady)

- od ZZHV SR prevezme preukaz HV

- na DI predloží žiadosť o zmenu v evidencii a nový preukaz HV


Údaje pre platbu za zmenu vlastníka HV:

Číslo účtu ZZHV SR:    2667455029/1100 v Tatrabanke

IBAN: SK96 1100 0000 0026 6745 5029

Príjemcom platby je ZZHV SR.

Správa pre príjemcu:  Zmena vlastníka HV ...                                              

Na stiahnutie

Žiadosť o zmenu vlastníka HV.docx