Prihlásenie     Registrácia

Podmienky pre vykonanie klubovej HTK

Podmienky pre vykonanie

klubovej historicko-technickej kontroly vozidiel

 

Na základe žiadosti klubu ktorý je členom ZZHV SR a po dohode s riaditeľom historicko-technickej komisie ZZHV SR je možné vykonať historicko-technickú kontrolu vozidiel s týmito podmienkami:

 

1. Žiadosť o klubovú HTK podáva písomne štatutárny zástupca klubu riaditeľovi historicko-technickej komisie prostredníctvom výkonného sekretára ZZHV SR.  Súčasťou žiadosti je zoznam vozidiel a mená ich vlastníkov/držiteľov.

 

2. Klubová HTK môže byť vykonaná za účasti minimálne 5 vozidiel.

 

3. Termín konania klubovej HTK dohodne štatutárny zástupca klubu s riaditeľom historicko-technickej komisie ZZHV SR, resp. s povereným komisárom. Termín je určený spravidla 30 dní po doručení žiadostí o HTK. 

 

4. Pred klubovou HTK všetky prihlásené vozidlá absolvujú TK zvláštnu, originál protokolu vlastník/držiteľ vozidla odovzdá komisii spolu s ostatnými predpísanými dokladmi, ktoré sú uvedené v postupe žiadateľa o HTK.

 

5. Priestory a vybavenie pre HTK zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady.

 

6. Cestovné náklady členom komisie hradí žiadateľ.

  

7. Cena za klubovú HTK je ako u riadnej HTK v zmysle vydaného cenníka.