Prihlásenie     Registrácia

Podmienky pre vykonanie mimoriadnej HTK

Podmienky pre vykonanie

mimoriadnej historicko-technickej kontroly vozidla

 

Na základe žiadosti a po dohode s riaditeľom historicko-technickej komisie ZZHV SR je možné vykonať mimoriadnu – individuálnu historicko-technickú kontrolu vozidla s týmito podmienkami:

 

1. Žiadosť o mimoriadnu HTK podáva písomne vlastník/držiteľ vozidla riaditeľovi historicko-technickej komisie prostredníctvom výkonného sekretára ZZHV SR. 

 

2. Termín konania mimoriadnej – individuálnej HTK dohodne vlastník s riaditeľom historicko-technickej komisie ZZHV SR, resp. s povereným komisárom. Termín je určený spravidla 30 dní po doručení žiadosti o HTK. 

 

3. Pred mimoriadnou HTK prihlásené vozidlo absolvuje TK zvláštnu, originál protokolu vlastník/držiteľ vozidla odovzdá komisii spolu s ostatnými predpísanými dokladmi, ktoré sú uvedené v postupe žiadateľa o HTK

 

4. Priestory a vybavenie pre HTK zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady.

 

5. Cestovné náklady členom komisie hradí žiadateľ.

 

6. Cena za mimoriadnu HTK je stanovená v zmysle vydaného cenníka.