Prihlásenie     Registrácia

Žiadosť o historicko-technickú kontrolu

Súčasne platný formulár žiadosti o HTK 
aktuálny pre jarné a klubové termíny v roku 2019. 
Tlačivo žiadosti je možné stiahnuť nižšie v časti: "Na stiahnutie".
Informácia o príprave elektronickej žiadosti.  
V súčasnosti prebieha testovanie novej elektronickej žiadosti o HTK, ktorej formulár bude možné vyplniť na administračnom portáli. Po vyplnení žiadosti ju žiadateľ elektronicky aj s prílohami odošle ZZHV SR, sekretár združenia ju zaeviduje a pridelí regionálnej komisii. Kompetentný komisár žiadosť skontroluje a v prípade nedostatkov vyzve žiadateľa na ich odstránenie. Po oprave údajov, doplnení údajov a pod. komisár žiadosť odsúhlasí a žiadateľ zaplatí príslušné poplatky za doplnenie resp. za zistenie a doplnenie údajov. Pred vykonaním HTK si žiadateľ už správne vyplnenú žiadosť vytlačí a dva výtlačky predloží na HTK. Jeden výtlačok žiadosti je určený do archívu združenia a druhý komisár potvrdí žiadateľovi pre políciu. 
V zmysle novej filozofie HTK je našou snahou využiť možnosti informačných technológií, komunikovať so žiadateľmi prostredníctvom elektronických médií a v konečnom dôsledku vyhovieť žiadateľom tak, že  ak splnia všetky požiadavky, preukaz HV im bude môcť byť vydaný aj priamo v mieste kontroly.
V prípade, že vozidlo pre ktoré bol spracovaný elektronický formulár žiadosti o HTK pôjde na opakovanú kontrolu z dôvodu predĺženia platnosti preukazu HV, nebude už vyplňovanie novej žiadosti potrebné.
Elektronický formulár bude k dispozícii až po ukončení jeho testovania a po overení v skúšobnej prevádzke. O termíne zavedenia elektronickej žiadosti o HTK budeme včas informovať. 

Na stiahnutie

Žiadosť o HTK - vzor auto.pdf
Žiadosť o HTK - vzor moto.pdf
ŽIADOSŤ o HTK.docx